Fanehoana an-tsary ny fandraisan’i SMMC anjara tamin’ny FANOKAFANA NY TAOM-PAMBOLEN-KAZO 2022, izay natao tany Mahanoro ny Alarobia 19 Janoary 2022.

Andriamatoa¬†Andry Rajoelina, Filohan’i Repoblikan’i Madagasikara moa, dia nanasa ny olom-pirenena rehetra tsy ankanavaka mba hanatanteraka ny adidy amin’ny fambolenkazo, ka tsy latsa-danja tamin’izany ny Orinasa SMMC.

Ny lohahevitra amin’izany dia “FAMBOLEN-KAZO FANARENANA LOHARANO, ANTOKY NY FIVELOMAN’NY MPONINA”.

” Izay mamboly hazo manavotra firenena, izay mandoro ala mandoro Tanindrazana.” ūüĆ≥

ALL TEXTS & IMAGES ARE COPYRIGHTED BY THE SMMC COMPANY. FOR ANY INQUIRIES PLEASE WRITE TO COPYRIGHT@SMMC-COMPANY.COM

Share This Information